6 ย่านคลองโครงการ 2

กลุ่มเป้าหมายและการดำเนินโครงการ
  1. สร้างมาตรฐานและจัดประกวดชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ในกลุ่มเป้าหมาย  ชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ ที่เคยเข้าร่วมโครงการกับสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร จำนวน 500 แห่ง 
  2. ดำรงความยั่งยืนและพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์จากการจัดการขยะมูลฝอยสู่เชิงพาณิชย์ ในกลุ่มเป้าหมาย  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนในพื้นที่ระดับย่านคลอง ที่ร่วมโครงการชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 แห่ง ใน 6 ย่านคลอง 
  3. ส่งเสริมความรู้  กระบวนการ รูปแบบ และสร้างศูนย์เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระดับย่านคลองใหม่ 6 ย่านคลอง  ใน 6 กลุ่มเขต
  4. ขยายผลการจัดการขยะ น้ำเสีย และสิ่งแวดล้อม สู่องค์กรอื่น ๆ  ประกอบด้วย ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 2  ศูนย์บริการสาธารณสุข  และสถานีขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ กลุ่มเป้าหมายละ 1 แห่ง   ศาสนสถาน หมู่บ้านจัดสรร  อาคารสูง (คอนโดมิเนียม) ตลาดสด ร้านอาหาร  สถานีบริการน้ำมัน กลุ่มเป้าหมายละ 2 แห่ง พร้อมด้วย สื่อมวลชน และครอบครัวรักษ์สิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมแต่ละย่านคลองได้ที่ http://canal-bangkok2.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น