วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในอาคารสำนักระบายน้ำ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 สำนักสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในอาคารสำนักระบายน้ำ บริเวณชั้นล่างอาคาร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะประกอบด้วย
- นิทรรศการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
- การเล่นเกมส์ตอบปัญหาชิงรางวัล
- สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ
- สาธิตการทำน้ำยาอเนกประสงค์
- สาธิตการทำปุ๋ยหมักใบไม้แห้
- การคัดแยกขยะอันตราย
- การคัดแยกขยะรีไซเคิล
- ตั้งถังรองรับขยะประเภท 2 ถัง ได้แก่ ขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล สำหรับผู้สัญจรในพื้นที่ส่วนกลางทุกชั้น


กิจกรรม "ขยะเป็นทรัพยากร การจัดการขยะฯ ที่อาคารสำนักการโยธา"

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 สำนักสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในอาคารสำนักงานการโยธา บริเวณชั้นล่างอาคาร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะประกอบด้วย

- นิทรรศการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
- การเล่นเกมส์ตอบปัญหาชิงรางวัล
- สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ
- สาธิตการทำน้ำยาอเนกประสงค์
- สาธิตการทำปุ๋ยหมักใบไม้แห้
- การคัดแยกขยะอันตราย
- การคัดแยกขยะรีไซเคิล
- ตั้งถังรองรับขยะประเภท 2 ถัง ได้แก่ ขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล สำหรับผู้สัญจรในพื้นที่ส่วนกลางทุกชั้น 


วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558

พิธีมอบรางวัล ชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 รองผู้ว่ากทม. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับกรุงเทพมหานคร และการแสดงผลงานความสำเร็จของโครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ณ ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค (คอมมูนิตี้มอลล์) เขตพระนคร ชุมชนสื่อสารรวมใจสามัคคี เขตบางเขน คว้ารางวัลชนะเลิศชุมชนขนาดเล็ก น้อมจิตต์ชนะเลิศประเภทห้างสรรพสินค้า เจ้าพระยาปาร์คชนะเลิศอันดับ1ประเภทโรงแรม

นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายและมีความมุ่งมั่นที่จำทำให้กรุงเทพมหานครเป็น Green City หรือ มหานครสีเขียว เป็นเมืองเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการพึ่งพาการใช้ทรัพยากร พลังงาน รวมไปถึงลดการปล่อยของเสียในรูปมลพิษทางดิน น้ำ และอากาศให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครสีเขียวที่มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ภายใต้แนวคิด “Bangkok Green Community หรือชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ถือเป็นโครงการต้นแบบของการขับเคลื่อนการเข้ามามีส่วนร่วมของหลายภาคส่วนในการบริหารจัดการขยะและน้ำเสียชุมชน ด้วยการจัดการประกวดชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามโครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ระดับกรุงเทพมหานคร แบ่งการประกวดออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เครือข่ายชุมขน เครือข่ายสถานศึกษา และเครือข่ายสถานประกอบการ ซึ่งคณะกรรมการตัดสินการประกวดชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับกรุงเทพมหานครได้พิจารณาตัดสินการประกวดเรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อต่อไปนี้

ประเภทเครือข่ายชุมชน แบ่งเป็น

(1) ชุมชนขนาดเล็ก จำนวน 10 แห่ง 

 • ชนะเลิศ ชุมชนสื่อสารรวมใจสามัคคี เขตบางเขน 
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ชุมชนวัดจำปา เขตตลิ่งชัน 
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ชุมชนสงวนคำ เขตหนองแขม
 • และรางวัลชมเชย ได้แก่ ชุมชนเกตุไพเราะ 3-4-5 เขตพระโขนง, ชุมชนพุ่มพวง เขตบางแค, ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า เขตดุสิต, ชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย, ชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ เขตคลองสาน, ชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัย เขตคลองเตย และชุมชนพุ่มโพธิ์กลาง เขตลาดพร้าว 


(2) ชุมชนขนาดกลาง จำนวน 5 แห่ง 

 • ชนะเลิศ ชุมชนบูรพา 18 เขตดอนเมือง 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ชุมชนสวนหลวง 1เขตบางคอแหลม 
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ชุมขนเพชราวุธ พัน 2 เขตบางเขน 
 • และรางวัลชมเชย ได้แก่ ชุมชนบ้านมั่นคงแดงสวนพลู เขตสาทร และชุมชนรุ่งสว่างวิลเลจ เขตบางเขน 


(3) ชุมชนขนาดใหญ่ จำนวน 4 แห่ง 

 • ชนะเลิศ ชุมชนวัดโพธิ์เรียง เขตบางกอกน้อย 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ชุมชนการค้าหนองแขม หมู่ 2 เขตหนองแขม
 • รองขนะเลิศ อันดับ 2 ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ เขตทวีวัฒนา 
 • และรางวัลชมเชย ได้แก่ ชุมชนสวัสดิการหนองแขม เขตหนองแขม


ประเภทเครือข่ายสถานศึกษา แบ่งเป็น

(1) สถานศึกษาขนาดเล็ก จำนวน 6 แห่ง

 • ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาครืน เขตจอมทอง 
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนวัดทองนพคุณ เขตคลองสาน 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา เขตดินแดง
 • และรางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนคลองบางพรหม เขตทวีวัฒนา, โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา เขตลาดพร้าว และโรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว เขตวังทองหลาง 


(2) สถานศึกษาขนาดกลาง จำนวน 4 แห่ง 

 • ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบำต้นกล้วย เขตหนองจอก 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนวัดลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก 
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนประภาสวิทยา เขตบึงกุ่ม
 • และรางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบางแคเหนือ 


(3) สถานศึกษาขนาดใหญ่ จำนวน 6 แห่ง

 • ชนะเลิศ โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ เขตบางนา 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนโสมาภา เขตบึงกุ่ม 
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนอุดมศึกษา เขตวังทองหลาง
 • และรางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) เขตดินแดง, โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ เขตประเวศ และโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม เขตสายไหม


สำหรับประเภทเครือข่ายสถานประกอบการ แบ่งเป็น

(1) ประเภทห้างสรรพสินค้า จำนวน 3 แห่ง 

 • ชนะเลิศ บริษัท น้อมจิตต์ อินเตอร์คอร์เปอเรชั่น จำกัด เขตบางกะปิ 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สาขารามอินทรา เขตบางเขน 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เขตราชเทวี 


(2) ประเภทโรงแรม จำนวน 4 แห่ง 

 • ชนะเลิศ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เขตดินแดง 
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงแรมพลูแมน คิงเพาเวอร์ เขตราชเทวี 
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงแรมเดอะสุโกศล เขตราชเทวี 
 • และรางวัลชมเชย ได้แก่ โรงแรมบันยันทรี เขตสาทร 


(3) ประเภทร้านอาหาร จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

 • รางวัลชมเชย ครัวเจ๊ง้อ เขตตลิ่งชัน


ผู้ชนะการประกวดจะได้ประกาศเกียรติคุณและรางเงินรางวัล
โดยรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท
และรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในท้ายสุดว่า การจัดการประกวดชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับกรุงเทพมหานคร นอกจากจะเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับทุกองค์กรและชุมชนที่ได้รับรางวัลแล้ว ยังเป็นการเชิดชูองค์กรและชุมชนต้นแบบของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งความสำเร็จในโครงการนี้ ในด้านการวิจัยและพัฒนาจะนำไปสู่การบริหารจัดการให้เกิดเครือข่ายองค์กร ชุมชน และเยาวชน รวมถึงเกิดศูนย์เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมประจำย่านคลองที่มีความเข้มแข็ง ที่สามารถต่อยอดขยายผลไปทั่วกรุงเทพฯและขยายผลไปสู่ระดับประเทศต่อไป
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)คู่มือฯ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 58 มีการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)คู่มือชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเซีย


ตัวอย่างปกหนังสือคู่มือ

นายอภิรัฐ ตราดุษฎี รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
การเสนวนาเรื่อง "แนวทางแสดงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของสินค้าและบริการสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน และการใช้ระบบฉลากสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมพร้อมสู่ตลาดเขียว" 

วิทยากร
- นายรัฐ เรืองโชติวิทย์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
- นายอเนก จิตรมีศิลป์ รองกรรมการผู็จัดการห้างน้อมจิตต์
- นายนรินทร์ แป้นประเสริฐ ประธานชุมชนวัดโพธิ์เรียง
- รศ.พรชัย เทพปัญญานายณัฐนันท์ สอนพรินทร์ ชี้แจงรูปแบบ และเนื้อหา (ร่าง) คู่มือฯ


วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558

วันพบปะชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้ง 12 ย่านคลอง

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 58 ชาวชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้มาพบปะกันกับเพื่อนๆ ชาวย่านคลองร่วมโครงการเดียวกัน ในวันนี้ได้มีการอบรมเรื่อง QRCode ที่ติดกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนว่ามีประโยชน์อย่างไร

ชุมชนเกาะกลาง อยู่กลางคลองพระโขนง สถานที่จัดประชุม 12 ย่านคลองในครั้งนี้

อ.อภิรักษ์ แนะนำ QRCode ที่ติดกับสลากผลิตภัณฑ์ ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลผู้ผลิตได้

ปัจจุบันเริ่มทดลองใช้แล้วทุกย่านคลอง (12 แห่ง)

หลังจากนั้นก็เรียนรู้หลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น...
 1. การทำสบู่
 2. การทำน้ำยาสระผม
 3. การทำดอกไม้จากสายพลาสติก
 4. การทำปลาจากขวดพลาสติก
 5. การทำกล่องใส่ทิชชูหรือกระเป๋า จากกล่องนม
ผู้เข้าร่วมประชุมอบรมจากย่านคลองในเครือข่ายเดียวกัน

ทุกท่านที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมได้รับความรู้กลับบ้านไปกันทุกย่านคลอง


คุณอิ๋วจากชุมชนเกาะกลาง สอนการทำสบู่กลีเซอรีน

ละลายกลีเซอรีนแบบนี้ ใช้ไฟอ่อนๆ

ขั้นตอนสุดท้ายของการทำสบู่คือเทใส่แม่พิมพ์

สบู่ทำเอง ในแบบต่างๆ อยู่ในบรรจุภัณฑ์สวยงาม

ยังมีการอบรมการทำแชมพูสระผมด้วย

มาจากน้ำดอกอัญชัน

เหมือนสมาคมแม่บ้านเลย

ทำดอกไม้ประดิษฐ์

สวยแปลกตาดีครับ

สอนทำปลาจากขวดน้ำดื่มพลาสติก

เสร็จแล้วเป็นแบบนี้

กล่องกระดาษทิชชูที่ทำมาจากกล่องนม

ไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยากอย่างที่คิด